top of page

enna binnapa kELu - Lyrics

enna binnapa kELu

raagam: bauLi


Aa:S R1 G3 P D1 S Av: S N3 D1 P G3 R1 S

taaLam: jhampe Composer: Gopaladasa. Language:

pallavi

enna binnapa kELu dhanvantri dayamADu saNNavanu iva kEvala

anupallavi

bannabaDisuva rOgavannu mOcane mADi cennaagi pAlisuvudu karuNI

caraNam 1 ArOgya AyuSya aishvaryavembo I mUruvidhavastugaLu nArayaNana bhajakarAdavara sAdhanake pUrNavAgippuvu ghOra vyabicAra paraninde para vittApahAramADida dOSadi daridrarAguvaru mUru vidhadindali kAraNanu nIne duSkarma pariharisuvudu hariye caraNam 2 vasumatiya mElinnu asura janara bahaLa vashavalla kaliya bAdhe bisilinda pIDitavAda sasigaLante shishugaLu nAvippevu asuraari ninna karuNAmrutada maLegaredu kushaladi pAlisuvusu kesarinda kesaru toLedante karmada pathavu asunAtha hariye poreyo svAmi caraNam 3 Adi vyAdhigaLu unmaada vibhrama nAnA bAdhegauSadhavu nIne hE dEva ninna karakalasha sudheveredu sAdhugaLa santaisuvi mOdabaDisuvi ninna sAdhisuvarige shubhOdayangaLanIvi Adarisi ivage tava pAda dhyAnavanittu sAdhugaLoLagiTTu mOdakoDu sarvadA caraNam 4 anyaranu bhajisadale ninnane stutisuta ninna cihnegaLa dharisi ninnavaranenisi ninna nAmOccarisi ninninda upajIvisi anna ArOgyakke alpa jIvigaLige innu AlpariyabEke ninna sankalpa bhaktara pOSakanemba ghanna birudinnu uLuho salaho caraNam 5 ninnavarali ivage innu ratiyannukoTTu ninnavanendu aridu ninna nA praarthisida anyarige alpariye enna pAlisuva doreye enna mAtallavidu enna hiriyara mAtu mannisabEku karuNi ananta guNapUrNa gOpAlaviThala innidane pAlisuvudo svAmi

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page