top of page

elupput-tOl - Lyrics

elupput-tOl


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

elupput-tOl. rAgA: sindhubhairavi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: elupput-tOl mayir nADi kuzhAm iDai irukku chI puzhuvODaDai mULaigaL rakta sAgara nEr malamEviya kumbiyODai caraNam 2 iLaippu sOkaigaL vAtam vilA vali uLaippu shUlaiyoDE valuvAghiya iraippuk-kEvala mUla vyAdiyoDu aNDa vAtam caraNam 3 kulaippuk-kAi kanal nIrizhi vILaiyoDu aLaippuk-kAdaDai kUnal visUcikai kuruTTuk-kAl muDham UmaiyuL ODaru kaNTha mAlai caraNam 4 kuDippuk-kUnam idE satam Amena eDuttup-pAzh vinaiyAl uzhal nAyen uniDattu tAL pera jnAna sadAshiva anbu tArAi caraNam 5 gelikkap-pOr poru sUrar kuzhAm umizh rakta shErezha tEr pariyALigaL keDuttiTTE kaDal sUr giri tUL paDa kaNDa vElA caraNam 6 kiLarp-poTrOLi carAcaram Eviye asaittup-pUjai koL Ayi parApari kizhappor kALai mel ErumenAyaki pangin mEvum caraNam 7 valittut-tOL malai rAvaNan Anavan eDuttap-pOduDal kIzh vizhavE sheidu magizh porpAda shivAya namO hara shambhu bAlA caraNam 8 malaikk-oppA mulaiyAL kura mAdinai aNaittu sErpuliyUr paramAgiya vaDakku gOpura vAsalil mEviya tambirAnE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page