top of page

elliruvanO ranganemba - Lyrics

elliruvanO ranganemba


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: k/cAou Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

elliruvanO ranganemba samshaya bEDa elli bhaktaru kareyalli bandOdaguvanu

anupallavi

tarala prahlAda shrI hari vishvamayanendu bharadyOdEya lavanapita kOpadinda sthiravAdaDi kambadoLu tOru tOrenalu bharadinda baraladakE vaikuNTha neremaneye

caraNam aNumahattinoLella paripUrNa vishvamaya gaNaneyillada mahA mahimanEnita ghana krpAnidhikAgi neleyadi kEshavanu nenedavara manadolihanemba biruduNTAgi

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page