top of page

divya mangala vigraha (lng) - Lyrics

divya mangala vigraha (lng)

raagam: suvarNAngI


Aa:S R1 G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


divya mangala vigraha lakSmaNAgraja vibhISaNa paTTAbipEkrErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa sgrahanyAsAmsha tripuTa yukta mElAdhikAra suvarNAngi rAgamavadhAya shrI rAma namO namO

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentare


bottom of page