top of page

dharmAndriyakke - Lyrics

dharmAndriyakke

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

dhanrmEndriyakke DaTTaiDiya niDalolle duSkarmEndriyake kAlakedarutihe maruLe

anupallavi

durmatiyeli celisuvada kaNDare mayyacarmavanu suliyade yama biDuvane maruLe

caraNam 1 pustakava bicci paurANa shAstrangaLa vistarisi hariya kalyANa guNa cariteyanu svasthadhim kuLitu kELendaDA thAvinali mastakake vyathatOri manage pOpe hastadin haNa bhakta haccaDangaLa koTTu kustarisi binugu cArtrayagaLa lAlisuta dustaragaletta caturanga pagaDeyoLu dayAsthamayatana kuLitu Eladihe maruLe caraNam 2 gandha shAlyannA sadghrta tOve paLidyava mandavAda haLeya svAdu sIkaraNigaLanu onderaDu paruThavisi dashami dvAdashi shrI mukundArpaNamADi maneyaluNNade bandavanAvanAdaru karedaDe puNyavendavara manegaLige pOgi bahujanadondige kuLitu mincugUlaNe tindu bendoDala haridu kAlava kaLeyutihe maruLe caraNam 3 suragi sEvanti mallige molle bakuLa pAdari kanjakaNagile molle sarOja pacce haricaraNa yugaLakke arukisidEbaLikka parimaLavanAghrANi sindoDolle birida kenjAjiya nAgasampige kastUri kramukadesaLu muDivALavanu vaniteyara siri muDige muDisi kuntaLa svarUpava kanDu baride santOSavanu padutihe maruLe caraNam 4 shata sAhasra lakSa panateya gOgrata dIpa belagalaccyutta niLayadi bhAgavata gIta nrtyagaLa kELadEkAdashi vrta jAgdadali nI niDunidragaive krtakamaya paNyAnganeyarartige manOratha siddhiyeli nirIkSitanendu kujana sammataverasi beLagam ??.. para kuLirdu Eladihe maruLe caraNam 5 tidduva sadamala vaiSnavaru barutire kaNDu eddu namaskarisalolle kannaDimEle uddu uruLuvanna parasukhavillade sthrIyarageddu bAlirIyendu nA bEDikombe siddhiyam pELva karma prapancake idu muddu matkAgenelayAdi kEshavarAyana muddu nAmasmaraNeyanu mADi yamanavarageddu vaikuNThadoLu iru kaNdeyE maruLe

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page