top of page

dharmam AshrayE - Lyrics

dharmam AshrayE

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dharmam AshrayE rAma rUpiNam rAmamAshrayE dharma rUpiNam

caraNam 1 brahmaNO varAt dhIrhi susthirA dharma paddhatau sankaTE(a)pi mE prANasankaTE mE(a)dya sangatE dharmamakSayam tvAm avaiti dhIh caraNam 2 gautamAnganA pAvanAnghrikam phAla drg dhanuh khaNDanOddhatam daNDakAvanI mauni pAlakam tvAm surEshvaram vEdmi shrIharim caraNam 3 rAkSasAntakE tvayi parAkramam satyavAkparE tvayi vishuddhatAm Arta rakSakE tvayi krpAm parAm vIkSya mAdhavam tvAm avaiti dhIh caraNam 4 matsatI prabhO tvatsatIsakhI manmatim prabhO tvatpadAnugA madgatih prabhO tvatkrpAshrayA madratim prabhO tvadguNAnkitA caraNam 5 bhrAtrbhartsitO bhrAtrvatsalam nAnyasanshrayO lOka sanshrayam dharmaniSThatO dharma vigraham tvAmahanshrayE saccidAnandadam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page