top of page

dhanyanAnAde viThalana kaNDu - Lyrics

dhanyanAnAde viThalana kaNDu


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi/tIn Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

dhanyanAnAde viThalana kaNDu dhanyanAnAde kAmana pita lAvaNya mUrutiya kaNNili nODi

caraNam 1 dEvavarENya sadA vinOdi vrndAvana sancAra gOpana kaNDu caraNam 2 mangaLAnga kALinga mardana varavashada rangana kaNDu caraNam 3 hATakAmbara kirITa sArathi tATikAri vairATana kaNDu caraNam 4 tintita phalada krtatAntanAtmajAdyantarahita niscintane kaNDu caraNam 5 mAtugaLAntaka vivAta pitA jagannAthaviThala vikhyAtana kaNDu

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page