top of page

dEvi ambujavalli ramaNane - Lyrics

dEvi ambujavalli ramaNane

raagam: bhUpALi


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: Gopaladasa. Language:

pallavi

dEvi ambujavalli ramaNane bhUvarAha dayAnidhE

anupallavi

pavamAnana divya karadali sEvesantatagoLLuvi

caraNam 1 avaniyoLu shrImuSNa kSEtradi nI vihArava mADuvi bhava vimOcana bhaktavatsala kavigaLige karuNAkara caraNam 2 atyagaada sushIla jaahnavi suttu SODasha tIrthadi nitya puSkaraNiya garbhadi nitya iruvudu kaNDe nA caraNam 3 mattu varNipe tIrtha taTadali uttama agnEya bhAgadi cittavEdyadi kalpataru ashvatta rUpadi iruvana caraNam 4 karagaLeraDanu kaTiyaliTTu kOrehallane tOruta dharisi cinmaya sAligrAmada saravu Ipari beLaguta caraNam 5 ghanna shvEta varAha mUruti enna pUrvadi puNyadi ninna shubhakara pAda pankajavannu kaNDenu indu nA caraNam 6 sundarAnana kanja madhupana indu nODida kAraNa banda duritagaLella hOdavu cenda shubhakaravAdavu caraNam 7 mallamardana vaikuNThadinda mellamellane bandeya jhallikAvanadalli kuLitu ella bhaktara salahuvi caraNam 8 sUkarAsyane ninna pAdakanEka vandane maDuve shOkahara gOpAlaviThala nI karuNisi rakSiso

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page