top of page

dEshAdhipati narahariyE - Lyrics

dEshAdhipati narahariyE

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

dEshAdhipati narahariyE ninnaya pAda dAsara dAsanendenisa bEkenna

caraNam 1 raja tama guNa pravartaka mUlAntaradinda ejamAnatanada ahankAra nAnolle bhuja cakradhara sAtvikara pAdAmbuja raja bhajakara bhajakanendenisenna caraNam 2 sirigandha kumkuma sAdhu javAdi katturi tilakava nosalali iDalolle tiru cUrNa dvAdasha nAmavaniDuvara paricAraka nenisenna caraNam 3 svAdu kalpitavAda bhakSya bhOjyagaLanu AdaradindamrtavanuNalu nAnolle bOdhe hELuva kELuva haridAsara pAda tIrtha prasAdavanuNsenna caraNam 4 kAla karmadoLupEkSeya mADi hari bhakuti shIlarahita brAhmaNa nAgalolle mElanaritu viSNu bhakutiya mALpa cANDAlara maneya bAgila kayisennanu caraNam 5 kUra shAstrava nODi kuri kONavane kaDidu ghOra narakadi vILUdanu nAnolle nIrajanAbha ninna caraNa sEvakaranu sEri badhukuvante mADO shrI hariyE caraNam 6 paTTE paTTAvaLi divya dUkula minciTTa vastragaLuDalu nAnolle nolle nettane kAvi kAshAyAmbaragaLanu uTTavarigella baNTanendenisenna caraNam 7 artha viSayngaLa phalavanaritu puNya tIrtha yAtregaLa mAduvudE nAnolle daitya mardana bADadAdi kEshava ninna kIrtanegaivara stutikanendenisenna

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page