top of page

datta manOhara - Lyrics

datta manOhara

raagam: hindOLa


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta manOhara citta viihArA citta vihArA caitanya sArA

anupallavi

drAmdrAm drAmdrAm drAnrUpA sOham sOha hansa japA

caraNam 1 va shaSa sa akAara dhAtA mUlAdhAra pa?kajanEtA bhUmitatva budhavinutA?vAkpati rUpa vAgdAtA caraNam 2 bAdilAnta akSara cElA svAdisThAna pa?kajashAlA jalatatvAdbhuta harilIlA yama niyamAdika vidhipAlA caraNam 3 DAdiphAnta mantrAhArA manipUra mandira sancArA agnitatva gatavairA antarhOma kratu dhIrA caraNam 4 kAdi ThAnta akSaragAnA mahitAnAhata gEhasdhAnA vAyutatvta dhyAna vilInA daharAkAsha prOdita gAnA caraNam 5 SODasha prANa maNihArA cakra vishuddha saI?cArA ambara tatvta suvicArA adbhuta nija mahimOdA caraNam 6 ha kSa akSara niTalAkSA AjnApakaja rasavijnA mAnasa tatva marmajna mahimOdancita sarvajna caraNam 7 akSasragdhara akhilEshA sahasrArAmbuja cakrEshA anaghAmbA priya aghanAshA saccidAnandA hatapAshA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page