top of page

datta guru avatAra - Lyrics

datta guru avatAra


Aa:S G2 M1 P N2 P S Av: S N2 P M1 G2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dattaguru avatara srIpada srIvallabhanu pIThApura kSEtravE bhUmiya svargavu

anupallavi

pAdagayA kSEtravadu muktidhAma puravadu kukkuTEsha mahimeya shakti mereda sthaLavadu

caraNam 1 puruhUtike nelasida jaganmAte kSEtravadu sakala tIrtha kalyANiyu amrtada jalavadu shrIpAda vallabhana mahime mereda tANavadu ambaravE tAnAgiha digambarana kSEtravadu caraNam 2 bhakti mukti dAriyadu jnAnakoDuva kSEtravadu dEvategaLa koTavadu dattadEva nilayavu bahmayajna kSEtravadu vEdagaLa bIDadu saccidAnandara kIrtaneya bhuviyadu

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page