top of page

datta datta jaya dEva - Lyrics

datta datta jaya dEva

raagam: gauLa


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta datta jaya dEva datta gurO datta datta gurO dattadEva jaya

caraNam 1 shOdhita munijana bAla sutOSita bAdhita matiripujAla subhASita caraNam 2 sAdhita nijasukha pAra sukhOcita bOdhita shruti cayasAra shubhOdita caraNam 3 dEvam parAtparam Evam padAtigam Isham harim brahma rUpam bhajR caraNam 4 sAkSAtsanAtana dharmAbhipOSaNa vIkSA vishESENa dIkSA pradAtAsi caraNam 5 yOgasampatkara pAra pankOddhara sAdhucEtOhara dEva vishvEshvara caraNam 6 dharma dIkSAratim sAdhu sEvAratim tattva cintAratim dEhi dEhE ratim caraNam 7 aparAdhAn kSamasvEti samprArthayE krpayainam janam pAhi saccidAnanda

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page