top of page

dAsarAya purandaradAsarAya - Lyrics

dAsarAya purandaradAsarAya


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa/dIpcandi Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

dAsarAya purandaradAsarAya

anupallavi

dAsarAya prati dAsarali shrInivAsana tOrO dayAsAndra purandara

caraNam 1 varada nAmaka bhUmisurana maDadi basurali yenisi bandu marede dharaNiyoLu caraNam 2 kulisha dharAhvoya poLaLolu maDadi makkaLa kUDe sukhadi kelavu kAldoLidyO caraNam 3 vyAsarAyarali bhAsura mantrOpadEshava koNDu ramEshana bhajiside caraNam 4 mane dhana dhAnya vAhana vastugaLellA traNake bagedu krSNArpaNavende budharige caraNam 5 prAkrta bhASeyoL nI kratipELi A prAkrata hariyinda svIkrtanAde caraNam 6 tItha kSEtragaLa mUrti mahimegaLa kIrtisi jagadi kratArthanendeniside caraNam 7 pAthakavananidhi pOtanenipa jagannAtha viThalana prItiyindoliside

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page