top of page

citsvarUpashchEtanOham - Lyrics

citsvarUpashchEtanOham

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

citsvarUpa shchEtanOham cetyAnnUnam prthagasmi

caraNam 1 prANE sati sA buddhishcalati indriya vargashcApi tathA prANApAyE na hi taccalanam tviti tAvadyattaddhi mrSA caraNam 2 gADhasuSuptau prANE satyapi buddhIndriyayOshcalanam kva sainya samUhE rADiva prANO sulabha grAhyah kila suptau caraNam 3 prANAdhInO nEndriya vargO nOcEt prANE vyApti mati taddAsOyam tvidriyavargam kathamiva vishrAmyati suptau caraNam 4 tasmAdantah karaNam cEndriya vargassAkam prANEna jAgrannidrAvata EvAmI mama shrI saccidAnandAsya

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page