top of page

cidambaram vandu - Lyrics

cidambaram vandu

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

cidambaram vandu. rAgA: sAvEri. rUpaka tALA. Gopalakrishna Bharati.

1: cidambaram vandu darishiyAda janmam vINenru pEshi manadil eNNinAr pAda kamala dhyAnam paNNInAr caraNam 2 paraiyanukku mighunda talattaip-pArtta pinbu mOkSap-padavi palittadallavO pAvi jananam aluttadallavO caraNam 3 toNDu koNDa tan kaLaiyar perumaiyellAm sholli shollit-tuLLit-tAvinAr jnAna viraiyai aLLit-tUvinAr caraNam 4 bhUtalattil iduvE deivamenrAnandak-kaDalil pongip-pADinAr puNyattalamenru tEDinAr

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page