top of page

cidambara darishanam (daNDakam) - Lyrics

cidambara darishanam (daNDakam)


Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

cidambara darishanam (daNDakam). rAgA: yamunAkalyANi. Adi tALA. Gopalakrishna Bharati.

1: cidambara darishanam kANAviDil indajanma sAphayalamAmO janana maraNa samsAram perugavE seida vinaigaL pOmO caraNam 2 kaNNum karuttirukka shivanaik-kANAmal kAlam kazhikkalAmO kAla pAsham namadarugil vArAmal kaNDu bhayandu pOmO caraNam 3 ippaDi eppOdum iruppOm enreNNi irukkalAmO hrdayam arindiDa seidiDum karmangaL igazhndu pirindu pOmO caraNam 4 pinnum munnum ariyAda mUDhargaL buddhi kEzhkkalAmO pulaiyar avaraDiyil irukkinum eidiDum puNNiyangaL pOmO caraNam 5 parama shivanaik-koNDADa vENumenru parindu pAvi pArttEn pApam seibavarkku baliyAdu adil pADupaTTup-pArttEn cidambara darishanam kiDaikkumO. no rAgA or given tALA. Gopalakrishna Bharati. 1: cidambara darishanam kiDaikkumO kiDaikkum janam sAphalyamAmO Agum caraNam 2 padam perum tava neri arigilEn parama shivan aruL seivarO seivAr caraNam 3 jAtiyil tAzhndavan allavO alla shAttira muraimaikku jnyAyamO jnyAyam caraNam 4 Adi ambala deivam nADumO nADum Anandam aDaivEnO vaiyarE aDaivIr

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page