top of page

caturattarai - Lyrics

caturattarai

raagam: behAg


Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: t/tripuTa Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

caturattarai. rAgA: behAg. t/tripuTa tALA. Arunagirinathar.

1: caturattarai nOkkiya pUvoDu kadirottiDa Akkiya kOLa kai tazhaiya shiva bhAgya nATaka anubhUti caraNam 2 caraNak-kazhal kATTii enANava malamaTriDa vATTiya Ariru shailakkulam ITTiya tOLoDu mukha-mArum caraNam 3 kadir shuTruga nOkkiya pAdamu-mayilirppura nOkkiya nAmena karuNaik-kaDal kATTiya kOlamum aDiyEnai caraNam 4 kanakattinu nOkk-inidAi aDiyavar muttamizhAr pughavE paragati peTriDa nOkkiya pArvaiyum aravEnE caraNam 5 sidarat-tarai nATrishai bhUtaraneriyap-parai mUrkhargaL mAmuDi sidarak-kaDalArp-puravEyayil viDuvOnE caraNam 6 shivapatni kUTrinai mOdiya pada sattini mUtta vinAyaki jagam ippaDi toTriya pArvati aruL bAlA caraNam 7 vidurarkkum arAkkoDi yAnaiyum vikaTatturv-Akkiya mAdhavan vijaiyarkkuyar tErp-pari Urbavan marugOnE caraNam 8 veLiyeTTisai sUrp-porudADiya koTi kaikkoDu kIrti ulAviya viral meit-tiruvETkaLa mEviya perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page