top of page

caNDikEshvarIm - Lyrics

caNDikEshvarIm

raagam: AbhOgi


Aa:S R2 G2 M1 D2 S Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Varadarajan. Language:

pallavi

caNDikEshvarIm AshrayAmyaham shArvarIm shubhAm shrItAvanakriyA vishAradAm

anupallavi

caNDa kiraNa sama maNDitAm shrI cAmuNDEshvarIm shankara pryakarIm (madhyamakAla) mrgarAja vAhanIm mrDANIm mrgAnga shEkhyarIm shArvANIm mrgamadhyAm madaripu mOhinIm suranara paripAlinIm shubhAngIm

caraNam kanaka durgAm kalyANI dEvIm ghana shyAma gAtrIsham shAmbhavIm vanajApta kulAdhipa sOdarIm janana maraNa bhaya hAriNIm

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

تعليقات


bottom of page