top of page

candana carcita nIla - Lyrics

candana carcita nIla

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Jayadeva Language:

pallavi

candana carcita nIla kaLEpara pIta vasana vanamAlI kELicalanmaNi kuNDala maNDita gaNDayugaha smitashAlI

caraNam haririha mugdha vadhU nikarE. 1: vilAsini vilasati kELiparE caraNam 2 pIna payOdhara bhAra bharENa harim parirabhya sarAgam gOpavadUranu gAyati kAcidudaccita pancama rAgam caraNam 3 kApi vilAsa vilOla vilOcana khElana janita manOjam dhyAyati muktavadUradhikam madhusUdana vadana sarOjam caraNam 4 kApi kapOlatalE militA lapitum kimapi shrtimUlE cAru cucumba nitambavatI dayitam pulakairanukUlE caraNam 5 kELikalA kutukEna ca kAcidamum yamunAvanakUlE manjuLa vanjuLa kunjagatam vikarSa karENa dukUlE caraNam 6 karatala tALa taraLa valayAvali kalita kalasvana vamshE rAsarasE saha nrtyaparA hariNA yuvatihi prashashamsE caraNam 7 shliSyati kAmapi cumbati kAmapi kAmapi ramayati rAmAm pashyati sasmita cArutarAm aparAm anugacchati vAmAm caraNam 8 shrI jayadEva bhaNitamidam adbhuta kEshava kELi rahasyam brndAvana vipinE caritam vitanOtu shubhAni yashasyam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page