top of page

cakrapANi sAmiyai - Lyrics

cakrapANi sAmiyai

raagam: dhanyAsi


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

cakrapANi sAmiyak-kaNDEn Ashai koNDEn nAn

anupallavi

shakkarai cIni karkkaNDu cAndu puzhuhgum koDuttu shukravAra dinattilennai sudinamAghamE maruvum

caraNam 1 muttuk-koNDai ratnak-kuccam munnnazhagum pinnazhagum pattu kOTi kaNagal vENum pArkkap-pArkka muDiyAdu shuTru muTrum pArttu gOpiyar shuzhndu koLLa mati mayakkiyE viTru mudalillAmal avaLavaL veNNai tayirai vAriyuNDa caraNam 2 maDandaiyar kUTTamellAm mayilAghavE tiruk-kuDandaiyil vAzhum engaL kumArarukku mAmanaDi uDandai tavarAmalE Oranja nALaik-kuLLAgit- toDarndu toDarndu vaikuNTha nAtharukku shollaDi kalyANa guNangaLellAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page