top of page

buddhi bhAskaram - Lyrics

buddhi bhAskaram

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

buddhi bhAsakam mAmaham katham kEna sAdhanE nAvalOkayE

caraNam 1 yatnakAmanA ham kriyAdibhim varjitasya vai padminIpatEh ghaDapaTAdikA bhAsana kriyA kartrtA katham yauktikI bhavEt caraNam 2 nirvishESaNa svAkriyasya ca karaNavarjita syaivamEva mE buddhi bhAsanE kartrtA janaim lOha sanmaNA viva hi kalpitA caraNam 3 kOpi bhAsakassvIyabhAsyakaim naiva bhAsyatE yatra kutra vA sarva bhAsakam dhI prabhAsakam sacidanandamIkSE katham tu mAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page