top of page

brhadIshvaram praNamAmyaham - Lyrics

brhadIshvaram praNamAmyaham

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

brhadIshvaram praNamAmyaham parAtpaam paramEshvaram

anupallavi

brhannAyaki samEtam shAntam brahma svarUpam jyOtirmayam

caraNam tanjapuri sthita trailOkya nAtham triguNAtmakam dInarakSakam brhadIshvaram mahAlingam nandIshvarAgrajam nAda svarUpam

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page