top of page

bOdha nirguNa - Lyrics

bOdha nirguNa


Aa:S G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 S

taaLam: sunAdavinOdini. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

bOdha nirguNa. rAgA: sunAdavinOdini. angatALA. Arunagirinathar.

1: bOdha nirguNa bOdhA namO nama nAda niSkaLa nathA namO nama pUraNak-kalai sArA namO nama pancha bANa caraNam 2 bhUpan maittuna bhUpA namO nama nIpa puSpaka tALA namO nama bhOga svarga bhupAlA namO nama sangamerum caraNam 3 mA tamizh traya sEyE namO nama vEdana traya vELE namO nama vAzh jagatraya vAzhvE namO nama endru pAda caraNam 4 vArijattil vizhAdE mahO dadhi Ezh pirappinil mUzhgA manObhava mAyaiyir-shuzhiyUdE vidAdu kalangalAmO caraNam 5 gIta nirtta vedALADavInata nAtha putra bhAgIratI krpA samudra jImUta vAhanar danti pAgA caraNam 6 kEkayap-pratApA mulAdhipa mAligaik-kumarEsA visAka krupAlu vidhruma kArA shaDAnana puNDarIkA caraNam 7 vEda vittaka vEdA vinOda kirAta lakshmi kirITA mahAcala vIra vikrama pArAva dAnava khaNDasUra caraNam 8 vIra niSTura vIrAdi kAraNa dhIra nirbhaya dhIrAbhi rAma vinAyaka priya vElAyudA surar tambirAnE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page