top of page

bhuvanattoru pOTroDi - Lyrics

bhuvanattoru pOTroDi

raagam: behAg


Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

bhuvanattoru pOTroDi. rAgA: behAg. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: bhuvanattoru poTroDi ciTru tarak-karuvil bhavamuTru vidhippaDiyirp-puNar dukkha sukhap-payilvuTrum arithtiDilAvi caraNam 2 puriyaTTagham iTTadu kaTTiyiruk-kaDikuttena accam viLaitt- alarap-puraL vittuvarutti maNar shorivittu analUDE caraNam 3 davanap paDaviTTuyir sekkilarait-taNi parkkaLudirtteri seppuruvait-tazhuvap-paNi muTkaLil kattiyisittiDa vAi kaN caraNam 4 calanappaDa eTriyiraic-ciyarut-tayil vittu murittu nerit- tuLaiyat-taLai iTTu varuttum yamap-prakarat-tuyar trAi caraNam 5 pavanattaiyoDuk-kumanak-kavalai bhramai aTrai vaghaip- pulanirk-kaDidirp-paDar iccai ozhitta tavac-cariyaik-kriyai yOgar caraNam 6 pari pakkuvar niSTai nivirttiyinir parishuddhdar virattar karutt-adanil paravappaDu sheippadiyirp-parama gurunAthA caraNam 7 shivan uttamanittavu rudran mukkaNanakkan mazhukkaran ugraraNat-tripurattai erittaruL shirguNa nirguNan Adi caraNam 8 jagavitta nijapporuL shirparan arputan oppiliyur bhava padma taDat-tirishirAppura verpurai sark-kumarap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page