top of page

bhAvayE pavamAna vandanam - Lyrics

bhAvayE pavamAna vandanam


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

bhAvayE pavamAna vandanam bhAvayE

caraNam 1 mandAra taru mUla mAnita vAsam sundaratara hAsam haridAsam caraNam 2 raghunAtha kIrtana ranjita cittam agha hari shubha vrttam shamavittam caraNam 3 Ananda bhASpAlankrta nEtram svAnanda rasa pAtram pavitram caraNam 4 bhadrAcalapati pAda bhaktam kSUdra sakhOnmuktam viraktam

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page