top of page

bhavabhaya vinAsha bhO - Lyrics

bhavabhaya vinAsha bhO

raagam: bhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: triviDe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

bhavabhaya vinAsha bhO bhakta vinAsha bhO pApa vinAsha bhO bADada rangEsha bhO

caraNam 1 hariya sutanige abhayavanitte hariya maganA konde hariyenalu harirUpa tALide hariyoLagide matte hariyanagraja kOTi tAjana hariya vadananemba caraNam 2 shivana magaLoLagUdi matte shivanagara mayanigitte shivana upaTaLa kaLuki gOkula shivana karadali potte shivana dhanuvanu kaNDisi matte shivana jitavEri ninde shivana bhOjanadavana sutanige shivana pratipAlanemba caraNam 3 kamalavanu Iradiya mADide kamala moreyiDalandu kamaladali brahmANDa tOride kamaladhara nInendu kamalavanu kaddaida kaLLana sadedu kamalava tande kamalamukhiyaLa kAida kAginele Adi kEshavanamba

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page