top of page

bhakti paNNik-koNDirundAl - Lyrics

bhakti paNNik-koNDirundAl

raagam: husEni


Aa:S R2 G3 M1 P N3 D2 M1 P N3 S Av: S N3 S P D2 M1 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

bhakti paNNik-koNDirundAl mukti peralAmE shiva

anupallavi

eddishaiyum evvuyirkkum avvuyirAi niraindirukkum vastuvenru ambalavan malaraDiyE dinam tOrum

caraNam 1 kaTTazhagi shOraniDam kAdaladu pOla kaDugi varum kanrarugil kapilayadu pOla kaTTavarai tuNi kiDaiyA kacaTanorukkAlE kAlavanAr padam varugil kaLippadanaip-pOla kaNDu murai kIzhkalak-kaNDariyAr madu mayakkam karpanaiyAm-ipprapancam soppanam pOl oppi mighum caraNam 2 tAyaDikkil pAl kuDikkat-tazhuvudal drSTAntam shaDalam porukkAmal tuyar tarugilum EkAntam Ayirundu vazhuttilinda mAyayupa shAntam Aghumenru sAdhanangaL vazhangudu vEdAntam kAyam shanikkAdirukkak-kaNDu koLLa vENumenrAl kAshu paNa pAshamadu mAsharavE nEshamuDan caraNam 3 paccai marat-tANi pOl padindu manam nADi bAlakrSNan paNiyum ponnambalanaik-koNDADi iccai ozhindaim-pulangaLaip-porigaLvADi EkAntamAna paripUraNattait-tEDi accamarandiru vizhiyil Ananda nIr karai puraLa haranE tripuranE gangAdharanE parAparanE enru

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page