top of page

bhakti bhikSAm dEhi - Lyrics

bhakti bhikSAm dEhi

raagam: nATakuranji


Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

bhakti bhikSAm dEhimE gOvindA mukti pradAyaka paramAnanda

anupallavi

bhaktajana priya saptagiri vAsA (parama) Atma krpAsindhu venkaTagiri vAsA

caraNam vivida alankAram bahu vida pUjAm navaratna shObhita vajra kirITAm kaushika yAga rakSita rAmAvatAram Kaliya nartana krishnavatharam krSNa dAsa prasanna gOvinda avatAram ?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page