top of page

bhajEham shrI - Lyrics

bhajEham shrI

raagam: guhamanOhari


Aa:S R2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhajEham shrI parAshakti sutam bhavabhaya haram satatam

anupallavi

ajEndrAdinutam sharavaNa bhavam gajamukha sOdaram sudhAkaram

caraNam shakti shUladharam SaDananam shata kOTi bhAnu prakAsham mukti dAyakam bharaNi nutam mAra rUpam guhamanOhari priyam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page