top of page

bhajata prEma - Lyrics

bhajata prEma

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

bhajata prEma krpAnidhi mAdhavam pANDava sArathi vESam (krSNam) arjuna sArathi vESam

anupallavi

sAdaramIkSita mamarai rAjena karatala tOtra vibhUSam

caraNam 1 kamalA kuca kalashO paricinham karajakulaihi racayantam tairvijayAshvAn niyamitakhaNDan prEMNA yudhi kalayantam caraNam 2 yatkara pallava parikalitAni shankha gadAbja cakrANi tatkara sampuTa sambhrta payasA sinciti turagAngAni caraNam 3 yEna sasarja jagadgururAdau nigama kadambam ashESam tEna mukhEna karOti hayAn prati hOhOhO iti ghOSam caraNam 4 yatpada pankajamapi kamalAyAha muni manasAmapi dUram tEna yudhiSTira dautyanimittam kurutE kuru paricAram caraNam 5 tyaktvA sva-niyamam Ashrita dayayA bhISma niyama paripAlanam turaga rajschuri tAlaka jAlam shramajala bindu kapOlam caraNam 6 dIna dayAparam Artiharam nija bhakta paripAlam kuntI suta paripAlana lOlam bhadrAcala gOpAlam

8 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page