top of page

bhajarE mAnasa rAmam - Lyrics

bhajarE mAnasa rAmam

raagam: navarOj


Aa:P D2 N3 S R2 G3 M1 P Av: M1 G1 R3 S N2 D2 P

taaLam: tripuTa Composer: Badraacala Raamadaas Language:

pallavi

bhajarE mAnasa rAmam bhajarE mAnasa rAmam

anupallavi

karadhrutashara kOdaNDam karituNDAyuta bhuja daDam

caraNam 1 dAsharathI narasimham dAsharathI surasimham kausalyA bahu bhAgyam rAmam maithilyAlOcana yOgyam caraNam 2 avanata jalaja bhavEndram agaNita guNagaNa sAmdram mAyAmAnuSa dEham munimAnasa rucikara vESam caraNam 3 shyAma sajaladhara shyAmam sAmbashivanuta nAma bhadrAcala nivAsam paripAlita shrIrAmadAsam

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page