top of page

bhajAmi shrI chayApatim - Lyrics

bhajAmi shrI chayApatim

raagam: sUryakAnta


Aa:S R1 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

bhajAmi shrI chAyApatim trijaga pUjitam sUryamUrtim

anupallavi

aja rudra ramEshAtmakA sujanAvanam para brahmam

caraNam Eka cakra ratham saptasva turangam sakala navagraha shikhAmaNim lOka timira haram divAkaram OmkAra rUpam ranga sukham karam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page