top of page

bhaja bhaja tatva - Lyrics

bhaja bhaja tatva

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhaja bhaja tatva jnAnabalam hara hara mAyA shakti yugam

caraNam 1 shravaNAdbhavati parOkSa jnAnam tadasattvAvrti mapanayati astyAtmEti vinishciti lAbhA datha satsiddhyai yatatE ca caraNam 2 SaDvidha ligaishshruta EvArthE mananairbahudhA drDhIkrtE malinamabhAnA varaNaM nashyati sahitama sambhA vanayApi caraNam 3 apica nididhyAsanatA nashyati nanu viparItam bhAvanam aparOkSAdatha cAtma jnAnAt saccidAnanda prAptissyAt

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page