top of page

bhaja bhaja mAnasa - Lyrics

bhaja bhaja mAnasa

raagam: tilang


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 G3 S

taaLam: Adi Composer: Kamaleshadasa. Language:

pallavi

bhaja bhaja mAnasa rAghavEndram guru rAghavEndram yati rAghavEndram

anupallavi

tungA nadi tIram puNya sthala vAsam mantrAlaya kSEtram brndAvana vAsam

caraNam dIna jana priya gAna rasa pUrNam prahlAda avatAram cintita rUpam phAlguNa sangama guNashIla nAmam mrttika kaliyuga paramauSadam

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page