top of page

ballavaru nIvu pELirayya - Lyrics

ballavaru nIvu pELirayya

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

ballavaru nIvu pELirayya bhAvadu bhayArthavidu ellarige sammatavAdudInAma

caraNam 1 citrA nkSatradali puTTidAtana sose mrtyuvendeNisi horaDisi dAtana uttarAyaNa mAvana magaLa niluhidana hottu hOgadu enage tOre taraLAkSi caraNam 2 atta aNNana agrajana kaiyinda battale mADi sulisi koNDAtana utta holadoLu havyavahana tangeya koNDu muttaide mADi mommagana paDedigahana caraNam 3 uriyahAsara hOLiyiridAtana dhareyoLage mUvaranu gelidu bhUri vArteya paDede ???????????????????varakAgeneleyAdi kEshavana

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page