top of page

avani perum - Lyrics

avani perum

raagam: khamAs


Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/rUpaka Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

avani perum. rAgA: khamAs. c/rUpaka tALA. Arunagirinathar.

1: avani peuun tOTTam pork-kuzhaiyaDa rambArp-puN paTTu arivaiyar tampArk-kongaikku iDaiyE senru caraNam 2 aNai taru paNDATTam kaTrurughiya koNDATTam peTrazhi taru tiNDATTam shaTrozhiyAdE caraNam 3 bhavam ara nenjArc-cintittilaku kaDambAr daNDai pada yugaLam pOTrum koTramunALum caraNam 4 padariya angAppum baktiyum arivum pOi sangai paDu tuyar kaNpArt-tanbuTru aruLAyO caraNam 5 tava neri kunrAp-paNbil uravinarum tOTranjat- tanimalar anjAr pungatthamar ADi caraNam 6 tamizhini ten kArkanriTritaru kanjAk-kanrai tazhalezha venrArk-kanr-arputamAgha caraNam 7 shiva vaDivam kATTum sar-gurupara tenpAr sangat-tiraL maNi cintA sindhuk-karai mOdum caraNam 8 dinakara tiNDEr shanDap-pariyiDarum kOTTinjit-tiruvaLar cendhUrk-kanda perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page