top of page

aTuvaNTi vaibhavamu - Lyrics

aTuvaNTi vaibhavamu

raagam: dEshAkSi,kharaharapriyA


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2