top of page

aTu gUDavu manasa - Lyrics

aTu gUDavu manasa

raagam: sAmanta,bhairavi


Aa:S R2 G3 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 N3 D3 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S