top of page

ati shObhisutide - Lyrics

ati shObhisutide

raagam: kAmbhOji,bhUp


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

ati shObhisutide shrIpatiye vAhana

anupallavi

caturdasha lOkadali aprati vAhana

caraNam 1 vinate kashyapa munige tanaya neniside vAhana anujaranu kaddoida Adhya vAhana vanadi madhyadi nAvikara bhakSisida vAhana janakanAjnadi kUrma gajara nungida vAhana caraNam 2 kulishapANiya kUDe kalaha mADida vAhana oLahokku pIyUSa tanda vAhana mala tAyi makkaLanu maruLu goLisida vAhana balirAya voida makuTava tanda vAhana caraNam 3 kAlanAmakanAge kamala bhavanali janisi kAlAtma hariya sEvipa vAhana kALagadi kapivarara kaTTu biDisda vAhana vAlakhilyara piDidavara vAhana caraNam 4 kUpAradeDage mandara oida vAhana nijarUpadindali sEvegaida vAhana A pitragaLaigamrata prAptisida vAhana sauparNi patiyemba hombaNNa vAhana caraNam 5 pannagAshana vAhana patita pAvana vAhana sannutipa bhaktaranu salahuva vAhana pannagAdri nivAsa jagannAtha viThalage unnatapriyavAda garuDa vAhana

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page