top of page

ArUrAn pADiya - Lyrics

ArUrAn pADiya

raagam: AbhEri


22 kharaharapriya janya Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Anayampatti AadisEsha Aiyyar Language:

pallavi