top of page

Arukkut-tAn teriyum - Lyrics

Arukkut-tAn teriyum

raagam: dEvamanOhari


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

Arukkut-tAn teriyum avar mahimai ambala nATakam ADiya perumai

anupallavi

pArukkuL mAndargaL kANbadu tollai patanjali paNNiya puNNiyamillai

caraNam 1 dEvargaL pU-mazhai koNDu shorindAr siddha vidyAdharar kaNDu magizhndAr bAlavar nAlavar uLLam kuLirndAr pArvati ammanum kUDa irundAr caraNam 2 kAdil kuzhaiyadu vizhundadu kATTAr kaNDiDum anbargaL viNDiDa mATTAr pAtALam naDungavE tANDavam pOTTAr bhaktiyillAdavar tangaLaik-kUTTAr caraNam 3 bAlakrSNan paNindETrum pratApam pArttiDum pOkkillai puNNiya pApam shIla guNamaruvum jnAnap-pradIpam dEvamanOharamAgiya rUpam

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page