top of page

arNava sutAm - Lyrics

arNava sutAm

raagam: bEgaDA


Aa:S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Kalyani Varadarajan. Language:

pallavi

arNava sutAm anisham namAmyaham agaNya guNa jAla bhUSitAm

anupallavi

svarNa vigrahAm sragvibhu shOjvalAm shauri vakSathala sthitAm shriyam (madhyamakAla) kSamA nilayAm kSiti bhArApahAm himAmshu sahajAm hiraNmayIm samastAdi mUlAm IsItrIm ramAmaNIm ramaNiya valayAm

caraNam sArasa mAlinIm sAmrAjya dAyinIm mArajananIm mahEndra pAlinIm ghOra pApa shamanIm kalyANIm nIraja nEtrIm niranjanIm

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page