top of page

arivilAp-pittar - Lyrics

arivilAp-pittar

raagam: sArangA


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: sArangA. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

arivilAp-pittar. rAgA: sArangA. angatALA. Arunagirinathar.

1: arivilAp-pittar unranaDi tozhAk keTTa vanjar ashaDar pEik-kattar nanri ariyAda caraNam 2 avalar mEr sorkkaL koNDu kavigaLAkkip-pugazhndu avarai vAzhttit-tirindu poruL tEDi caraNam 3 siridu kUTTik-koNarndu teruvulAttit-tirindu terivaimArkku shorindu avamEyAn caraNam 4 tiriyu mArgattu nindai adanai mATrip-parindu teLiya mOkSattai enru aruLvAyE caraNam 5 iraivar mATraTra shempon vaDivam vETrup-pirindu iDabam Erkka shivanda umaiyALtan caraNam 6 iruLai nIkkat-tavam sheidaruLa nOkkik-kuzhainda iraivar kETkat-taghm shol udaiyOnE caraNam 7 kuravar kUTTattil vandu kizhavanAi pukku ninru kuruvi OTTit-tirinda tavamAnai caraNam 8 guNamadAkki shiranda vaDivu kATTip-puNarnda kumara kOttatt-amarnda perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page