top of page

aritavarige ati sulabha - Lyrics

aritavarige ati sulabha


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

aritavarige ati sulabha hariya pUje

anupallavi

ariyadava nirbhAgyadava lOkadoLage

caraNam 1 haimANDa maNTapau bhUmaNDalave pITha sOma sUryarE dIpa bhUruhagaLu cAmaragaLati vimala vyOma maNDala chatra yAmASTa kagaLaStadaLada padmavu endu caraNam 2 maLeye majjanavu digvoLeyangaLe vasana malayajNilavE shrI gandha bhUpa iLeyoLage beLeya dhAnyagaLella naivEdya thaLathaLipa mincu karpUradAratiyendu caraNam 3 nakSatra maNDalavE lakSa dIpAvaLiyu dakSiNOTTara ayanagaLeraDu banavu vrakSadalliya saphala puSpagaLoLage lakSmI vakSa vyApakanAgi tAne bhOgipanendu caraNam 4 guDugu sapta samudra siDilu ghOSavE vAdya poDavi parijIva kappavE kANike uDupa bhAskarara maNdalagaLAdarshagaLu naDeva naDegaLu harige biDade nartanavenu caraNam 5 yuga catuSTayave pariyenka pAdagaLabdha bigiva paTTegaLu kandAya kashipu gagana mElkaTTu sankramaNagaLe baDavugaLu bhagavantagupa barhaNa SaDratugaLendu caraNam 6 nAgavalliya divasagaLu kramuka karaNagaLu yOgagaLe cUrNa rAtreya kAmshuka bhOgavati jalavE gaNDUshOdaka shuddha sAgaravE pAdya virATrUpanigendu caraNam 7 shAta kumbOdarANDantastha rUpa samprItiyindali yajisi mOdisuvara vIta shOkara mADi santaisutiha jagannAtha viThala olidu sarva kAlagaLalli

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page