top of page

ArErE shankha cakragadA (lng) - Lyrics

ArErE shankha cakragadA (lng)

raagam: tIvravAhinI


Aa:S R1 G2 M2 P D2 P N2 S Av: S N2 D2 P M2 G2 R1 G2 M2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE shankha cakragadA pANE vANI sanuturErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata kaishiki niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta SaDvidhamArgiNi mEla janita tIvravAhini rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page