top of page

ArErE shankha cakradhara (lng) - Lyrics

ArErE shankha cakradhara (lng)

raagam: amrtavAhini


Aa:S R2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE shankha cakradhara shyAmalagAtrurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ga varjita avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavi mEla janita amrtavAhini rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page