top of page

ArErE samara bhIkara (lng) - Lyrics

ArErE samara bhIkara (lng)

raagam: malahari


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE samara bhIkara sarva vashIkarurErE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha ni varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita malahari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page