top of page

ArErE purandara vandita (lng) - Lyrics

ArErE purandara vandita (lng)

raagam: vIravasanta


Aa:S R2 G2 M1 P S Av: S N3 D3 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE purandara vandita shankaranuta karirAja varadurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa agAndhAra SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha dha ni varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta varuNapriya mEla janita vIravasanta rgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page