top of page

ArErE pApa khaNDana (lng) - Lyrics

ArErE pApa khaNDana (lng)

raagam: asAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE pApa khaNDana duSTajana daNDana caNDavikramu rErE sAdhAraNa gAndhAra kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta hanumattODi mEla janita asAvEri rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page