top of page

ArErE jayajaya yAdavakula (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya yAdavakula (lng)

raagam: pUrvagauLa


Aa:S G3 R2 G3 S R2 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya yAdavakula rakSaka dAnavakula bhIkarurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kAkali niSADa itara shuddha ArOha sampUrNa vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhIrashankarAbharaNa mEla janita pUrvagauLa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page